Díla jiných autorů 

Do autorských práv nezasahuje ten, kdo užije autorské dílo pro svou osobní potřebu nebo pro účely vzdělávání (§ 31 AZ) a nejsou užitím díla nepřiměřeně dotčeny zájmy autora (ochrana osobnosti -např. pomluva). Účelem užití nesmí být dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního výsledku. Při každém užití zveřejněného autorského díla je třeba uvést jméno autora, název a pramen. Odkaz na autorská díla není užitím díla, takže k uvedení odkazu není třeba souhlas autorů díla.


Použití doslovného textu z autorského díla

Není stanoveno kolik doslovného textu lze použít, zásadou je "odůvodněná míra" (§ 31  AZ). Pokud je účelem díla vytvořit kompilát, pak je možné texty použít celé (s příslušnou citací) a vysvětlit v textu účel jejich použití. Doslovnou část použitou z jiného autorského díla je třeba od vlastního textu odlišit a dílo uvést v seznamu použité literatury na konci práce.

Při použití obrázků pro osobní potřebu, ilustrační účely, pro výuku a pro vědecké účely platí zásada použití obrázku v originální podobě bez úprav a citování zdroje.
Knihovny a školy mají zákonnou výjimku pro užití těchto děl pro osobní potřebu, pro
 výuku a k nekomerčním účelům (§ 30 - 39 AZ).

Užití pro komerční účely vyžaduje souhlas autora. 

Duchovní literatura

U děl, která představují něterou z cest posilujících pochopení a přijetí Boha, která představují ucelený systém je potřeba extrémně přesně poskytnout předávané téma a jeho pravidla, protože čtení těchto děl ovlivňuje přímo největší sílu, kterou vlastníme – mysl. Je potřeba se vyhnout vlastním pocitům a vlastnímu pochopení, protože úhrn všech pochopení, která se tím vkládají do společného vědomí by již zdaleka nemusel následovat linii, kterou sděluje autor. Je potřeba každého čtenáře připravit na to, že je sám zodpovědný za to, které myšlenky přijme a které nepřijme, že je sám odpovadný za své úsilí vynaložené či nevynaložené k pochopení meritu díla.

Vědomí každého člověka nashromáždilo za celkovou dobu jeho pobytu na této Zemi jiné zkušenosti a jiné vzorce reagování na nastalé situace.
Z pohledu každého jednotlivce je pravdivou skutečností něco docela jiného.
Proto je potřeba vše, co je na tomto webu uvedeno vnímat, jako výsledek mé zkušenosti a mého pochopení a mé schopnosti formulace poplatné době zpracování. Zvláště v duchovní oblasti platí, že nevstoupíš dvakrát do stejné řeky. Pro získání vlastní zkušenosti a vlastního pochopení je potřeba na základě probuzeného zájmu pokračovat ve studiu směrem k originálu v rodné řeči autora, nebo pokračovat ve
 studiu různých zdrojů. Je potřeba vlastní pochopení ověřovat pomocí vlastní intuice.


© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.