Koncentrace na každý den 

Úvod


CVIČENÍ PRO KAŽDÝ DEN V MĚSÍCI
PRO ROZVOJ VĚDOMÍ,
PRO ROZVOJ UDÁLOSTÍ ŽIVOTA PŘÍZNIVÝM SMĚREM,
PRO DOSAŽENÍ* PLNOHODNOTNÉHO ZDRAVÍ
A PRO VYTVOŘENÍ HARMONIE S VIBRACEMI* VESMÍRU.

* обретение = získání, nalezení, objevení, dosažení, znovunalezení;
* пульс = puls, tep života, tep vesmíru, pulsování, vlnění, chvění, rytmus, vibrace.


Doporučuji vám najít si každý den trochu času na dále uvedená cvičení a každý odpovídající den v měsíci provádět všechna tři cvičení.

Tato cvičení obsahují řízení událostí – a k tomu se používají různé koncentrace. Během koncentrací mějte neustále na paměti konkrétní cíl, kterého chcete dosáhnout. Cílem může být realizace požadované události –
například uzdravení z nemoci, rozvoj schopnosti poznání Světa atp.

Hlavní je, provádět řízení informací pro všeobecnou Spásu a pro všeobecný harmonický rozvoj. Takové řízení může být bojem proti ničení na informační úrovni –
a vy tím vykonáváte práci  záchranářů.

 
▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼  ▼ ▼ ▼ ▼
V praxi, a na úrovni vašeho pochopení, můžete koncentraci provádět následujícím způsobem:
– Ve své mysli si stanovte cíl koncentrace ve formě nějakého geometrického tvaru, například sféry*. To je sféra cíle koncentrace.
– Duchovně se nalaďte tvořit potřebné události tak, jak to dělá Stvořitel.
– Během koncentrací na různé objekty, na konkrétní čísla nebo na poznání skutečnosti, ovládejte umístění sféry: Svým volním úsilím přesuňte sféru do  oblasti svého vnímání, která při koncentracích dává více Světla.

* сфера = sféra, koule, kulová plocha, oblast zájmu, obor umění.

Popsal jsem jednu z variant technologie koncentrací, ale v praxi je možné najít spoustu dalších. Způsoby řízení událostí vycházející z pochopení procesů Světa a prováděné prostřednictvím koncentrací jsou velmi účinné.

V prvním cvičení odpovídajícího dne v měsíci se budete koncentrovat na nějaký prvek vnější, nebo vnitřní reality. Ve druhém cvičení se budete koncentrovat na
 řadu sedmi a na řadu devíti čísel.
Třetí cvičení poskytuje technologie řízení událostí ve verbální podobě.

Zaměřte svou pozornost na pochopení, že účinnost vaší práce určujete do
 značné míry svým postojem* během koncentrace. Snažte se tomuto tvůrčímu procesu otevřít. Naslouchejte svému vnitřnímu hlasu, který vám napoví, jak tato koncentrační cvičení provádět.

* подход = přístup, postoj, vztah.

Řadu čísel* pro koncentraci si například můžete napsat na list papíru a soustředit se na ni.
* цифра = cifra, číslice, číslo.
Ale je možné postupovat i jinak:
Při koncentraci na řadu devíti čísel si můžete představit, že jste ve středu nějaké velké sféry a čísla se nacházejí na jejím vnitřním povrchu. Informace o cíli koncentrace může být uvnitř této velké sféry uložena ve tvaru míče – menší sféry.

Je potřeba se naciťovat na nalezení toho čísla, ze kterého v řadě čísel na vnitřním povrchu velké sféry vystupuje více světla. Jakmile vám přijde první myšlenka, že některé číslo z řady svítí* jasněji než ostatní, zafixujte toto číslo jako prvek koncentrace vnímaný ve tvaru čísla. Potom ve své mysli spojte vnitřní sféru – obsahující cíl koncentrace – s fixovaným číslem.

* светится = svítit, zářit, vyzařovat.

Když se koncentrujete na řadu sedmi čísel, můžete si představit, že jsou čísla umístěna na povrchu krychle – na jedné z jejích stěn. Abyste dosáhli maximálního efektu, můžete přitom, podle svých pocitů, čísla zvedat nebo měnit jejich polohu*.
* poloha čísel: slovo v originálu = положение цифр = poloha, umístění, pozice (např. posun, natočení, naklopení atp.); pro srovnání: pořadí čísel v řadě = порядок цифр.

Můžete také postupovat docela jinak: Ve své mysli můžete spojit každé číslo s nějakým prvkem vnější sféry – vnější reality nebo s nějakým prvkem vnitřní sféry – vnitřní reality. Při tomto postupu symbolicky přiřazujete čísla k prvkům reality, které jste vybrali. Jako vždy, tyto prvky reality nemusí být jen fyzické, ale můžete si je také představit jen ve své mysli. Tyto prvky nemusí být nezbytně homogenní. Jedno číslo můžete spojit například s nějakým stromem a druhé s nějakým pocitem. Rozhodněte se sami.
 
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲
Tyto techniky vám poskytnou další možnosti řízení. Můžete změnit strukturu koncentrace, svou náladu při koncentraci nebo symbolické přiřazení čísel k prvkům reality. Ve výsledku budete schopni zvýšit efektivitu své koncentrace. Budete schopni lépe řídit čas potřebný ke splnění toho, co jste si usmyslili, a to je v praktickém životě velice důležité.

Tam, kde je potřeba okamžitá záchrana, musí vaše koncentrace přinést okamžitý výsledek. Je-li cílem zajistit harmonický rozvoj, potom faktor času nemusí hrát tak důležitou roli. Pro dosažení vašeho harmonického vývoje je rozhodující pečlivé zvážení všech okolností. A právě to vám přinesou vaše koncentrace.

V těchto cvičeních musíte vše volit individuálně. Každý si musí systém svého vývoje zvolit sám. Přitom je důležité mít na paměti následující: Výběr systému vlastního vývoje nelze provádět pouze logickou cestou.

Samozřejmě, že si stanovujete cíle vašeho osobního rozvoje a snažíte se jich dosáhnut, ale ve své duši již máte úkoly, které tam byly vloženy mnohem dříve. Proto, když se koncentrujete, mohou být nejdříve realizovány úkoly duše a úkoly týkající se vývoje celé společnosti.

Při plnění úkolů cítíte, že právě tyto úkoly musíte plnit jako první. Cítíte to na velmi hluboké vnitřní úrovni, na úrovni duše, na úrovni Stvořitele. A právě proto, když hovoříme o koncentracích, hovoříme především o všeobecné harmonii.
Přitom je třeba pochopit, že vždy, když situace vyžaduje takový zásah, zahrnuje harmonie, jako svůj nevyhnutelný* prvek, také prvek Spásy.

* необходимый = nutný, potřebný, nezbytný, nevyhnutelný.
Hlavním úkolem harmonie je zajištění alespoň takového vývoje událostí, aby žádné hrozby již nemohly nastat. Je samozřejmé, že harmonický rozvoj musí být vždy tvořen jako věčný.

K tomu vedou koncentrace, které jsem vytvořil pro každý den v měsíci. Způsobilost těchto koncentrací již byla ověřena. Jejich praktikováním získáte tu harmonii, která činí vaši Cestu radostnou a nepřetržitou. Budete moci zachránit sebe i ostatní a budete moci žít věčně. Těmito koncentracemi můžete každou situaci aktivně řídit, namísto setrvání v pasivním stavu.

Povědomí o tom, že používáním koncentrací ve vašich záležitostech skutečně realizujete proces všeobecné Spásy a věčného harmonického rozvoje, vám odhaluje svobodu, kterou vás obdařil Stvořitel. A to formuje všeobecný tvůrčí rozvoj spolu s vaším opravdovým štěstím.

Tyto koncentrace jsou uvedeny pro 31 dnů. Pokud tato cvičení provádíte například v únoru, který má 28 dnů, tak po 28. dni, tedy 1. března, přejdete znovu na první den.

To znamená, že číslo dne v měsíci ze seznamu cvičení se musí vždy shodovat s číslem dne, které aktuálně ukazuje kalendář.

Tyto koncentrace můžete provádět kdykoli během dne. Počet koncentrací za den a dobu jejich trvání si určujete sami. Je efektivní provádět koncentrace systematicky. Například každý den a navíc před důležitými událostmi. Pokud zjistíte, že první cvičení některého dne je pro vás příliš složité, můžete ho vynechat a udělat další dvě. Výsledku dosáhnete tak jako tak a časem pro vás bude stále větší množství prvních cvičení jasnější a jednodušší.

Takže dělejte to, čemu jste porozuměli a co se vám líbí.

© 2021 Labyrint Tao, Zátiší 768, 473 01 Nový BorStránky jsou místem pro záznam postupného studia Cesty a Tao pro interní vzdělávací potřebu.
Přínosy uvedených praktik a cvičení nejsou náhradou lékařské péče.
Následování, způsob a míra praktikování je svobodnou a odpovědnou volbou každého.